Časté dotazy

Proč zakládat pohanskou náboženskou společnost?

Postavení pohanství v očích české veřejnosti není i přes snahu řady jeho představitelů uspokojivé. Pohanství mnohdy není vnímáno jako právoplatné náboženství, ale jen jako zájmová činnost, koníček typu living history; pohané jsou často vnímáni jako něco mezi přerostlými skauty a nadšenci do fantasty. Od založení náboženské společnosti si především slibujeme pozvolnou změnu této situace a přijetí pohanství jako regulérní, hodnověrné a úcty hodné spirituality.

S tím souvisí přijetí pohanských svátků, symbolů, ale i míst a jejich respektování veřejností, stejně tak jako jsou respektovány symboly a svátky a místa ostatních náboženství. Registrace náboženské společnosti taktéž umožňuje zakládat pohanská pohřebiště a tím vnáší i další objektivní svobody pohanům.

Mít vlastní náboženskou společnost uznanou státem přinese českému pohanství prestiž jako na národní tak na mezinárodní úrovni.

 Kdo společnost zakládá?

Náboženská společnost je zakládána zástupci existujících pohanských organizací i jednotlivci. Tento projekt přímo nenáleží žádnému z již existujících subjektů, ale naopak je produktem široké spolupráce.

 Jakou bude náboženská společnost mít strukturu?

Struktura bude založena na autonomních celcích (jednotlivých společenstvích) s vlastní právní subjektivitou, tyto celky budou přijímat věřící a i jinak působit v souladu se svými vnitřními řády. Náboženská společnost jako celek bude řízena zástupci těchto dílčích skupin a bude tedy tvořit jen společnou hlavičku. Společenství si sama definují podobu a formu pohanství, kterou se rozhodnou následovat. Dále bude existovat jedno speciální zcela obecné společenství určené těm, jejichž pohanská víra není ostře vymezena a proto nezapadá do žádného jiného společenství. Lze předpokládat, že dílčí společenství budou v čase vznikat a a některá možná i zanikat. Možnost založit nové společenství s vlastními pravidly bude co nejjednodušší a nejtransparentnější.

 Pro koho bude náboženská společnost určena?

Náboženská společnost bude určena jednak pro jednotlivce, kteří tak získají další možnosti, jak se seznamovat s podobně smýšlejícími lidmi a taktéž s nimi společně slavit svátky. Dále bude určena pro celé skupiny pohanských věřících, kteří získají možnost založit si vlastní uskupení s vlastními pravidly i vlastní právní subjektivitou, tyto skupiny pak budou zcela autonomní a náboženská společnost pro ně bude jen společnou hlavičkou. Jednotliví členové budou muset být vždy vedeni pod jedním ze společenství, nebude-li pro ně žádné z existujících vyhovující vždy bude stéle existovat jedno speciální společenství pro nevymezené členy (toto opatření vyplývá čistě z platných zákonů, jakkoli se může zdát zbytečné).

 Jaké budou mít členové povinnosti?

Z členství v náboženské společnosti nevznikají pro její členy žádné povinnosti, nicméně jednotlivá pohanská společenství založená pod náboženskou společností mohou svým členů nějaké povinnosti uložit, samozřejmě pouze v souladu s platnými zákony.

 Jaká budou mít členové práva?

Práva členů budou vždy vyplývat z pravidel společenství pod které přísluší.

 Jak se stát členem?

V první fázi je nejprve nutné náboženskou společnost založit. K tomu je třeba posbírat 300 ověřitelných podpisů, kterými lidé stvrdí, že si přejí založení takovéto organizace a že mají zájem o členství v ní. Nicméně tímto podpisem členství nevzniká, teprve v okamžiku založení společnosti je možné se o členství ucházet. O členství bude možné se ucházet u jednotlivých společenství, členství v nich bude automaticky znamenat členství v náboženské společnosti. Je třeba si však uvědomit, že na členství neexistuje žádný právní nárok a proto přijetí, či nepřijetí bude vždy pouze v rámci rozhodnutí daného společenství. Jak však bylo zmíněno výše, bude udržováno jedno speciální obecné společenství pro ty, kterým ostatní nebudou vyhovovat.