Struktura pohanské náboženské společnosti

Základní jednotkou Sdružení pohanských společenství je společenství. Společenství je uskupení věřících pohanů, které má alespoň deset platných členů, má vlastní stanovy a je samostatným právním subjektem. Na základě svých vlastních stanov je společenství zcela autonomní, má možnost specifikovat si vlastní podobu pohanství, definovat jakým způsobem je řízeno a určit jakým způsobem určuje své duchovní (všeobecné kněžství je pochopitelně také možné). Stanovy společenství musí být v souladu s platnými zákony ČR a se stanovami Sdružení pohanských společenství.

Tato společenství dohromady tvoří Sdružení pohanských společenství, což je samostatný zastřešující subjekt, který dle svých vlastních stanov rozhoduje o vzniku a případném zániku společenství, koordinuje spolupráci jednotlivých společenství, je-li o ni zájem, a vystupuje za celou organizaci. Tento subjekt rozhoduje o vzniku společenství, ale není jim nadřazen, celková organizace nemůže zasahovat do jednotlivých společenství, jednají-li v souladu s platnými zákony a se stanovami Sdružení pohanských společenství. Stanovy Sdružení pohanských společenství jsou pro jednotlivá společenství minimálně svazující. Stanovy rámcově podchycují pohanství tak, aby bylo možné jej dále v dílčích stanovách společenství rozvinout dle potřeb společenství, a dále popisuje nezbytné body, které musí společenství ve svých stanovách rozvinout. Jedná se o nadefinování způsobu vedení, vzniku a zániku členství a podobných organizačních náležitostí, v tom, jak tyto body splečenství uchopí, má téměř absolutní volnost.

Jednotlivá společenství mohou, ale nemusejí, pověřovat své duchovní (v případě všeobecného kněžství kohokoli) do Rady duchovních a to tím způsobem, že společenství může pověřit do Rady duchovních jednoho na každých plných deset členů. Rada duchovních je nejvyšší orgán Sdružení pohanských společenství, pověřuje jednatele Sdružení, rozhoduje o přijímání nových společenství a i jinak rozhoduje o náboženské společnosti v rámci jejích stanov, v případě nutnosti může tyto stanovy měnit. Základním rozhodovacím procesem je dvou třetinové hlasování členů rady.

Jednotliví členové Sdružení pohanských společenství se pak hlásí k jednomu ze společenství. Jelikož existuje řada pohanů, jejichž pohanství není ostře vymezeno, vznikne za tímto účelem speciální všeobecné společenství, které bude maximálně volné a tím i vhodné pro tyto pohany. Toto společenství bude řízeno plně demokratickým způsobem, jak jeho jednatelé, tak jeho duchovní a zástupci v Radě duchovních budou voleni valným shromážděním jeho členů.